Изграждане на адекватни модели за работа с родителите

Проф. Ирина Колева, член на Асоциация Образователно лидерство, участва като консултант на проекта „Етнопедагогически модел за взаимодействие с родителя“, Договор № БС 33.13-3-039/ 12.09.2014 г на  Катедра Етнология, ИФ, Софийски Университет „Св.  Климент Охридски“. Проектът цели:

  • Намаляване процентът на функционално неграмотните ученици
  • Намаляване броя на отпадащите и преждевременно напуснали образователната система ученици
  • Стимулиране на мотивацията за постижения на ученика за продължаване в по-горна образователан степен
  • Осъзнатостта на собствените етнокултурни традиции на родителя с оглед технологичната образователна интеграция

naruchnik-korica_Page_1

Проектът работи за повишаване на познавателната мотивация сред родителите с оглед създаване на позитивна образователна  среда. Целта на социално-педагогическия тре­нинг е да се насърчат обучаваните родители от български и ромски произход чрез предло­жените теми да си припомнят и да споделят собствения си опит при работа с деца. Учебният план и програма на тренинга е раз­работен по начин, позволяващ използването на интерактивни методи от водещия и група­та, което допринася за междукултурната рефлексия

Разработеният по време на проекта на­ръчник дава предложения за дискусии и предлага материали за оперативна дидакти­ческа дейност. Наръчникът се апробира в март – юни в условията на СОУ „Христо Ясенов“, с дирек­тор Светла Вълова и ЦДГ „Еделвайс“ – град Етрополе, с директор Татяна Маринова, в партньорство с читалище „Тодор Пеев“, об­щина Етрополе. Обучения преминават 266 родители от ромски  и български произход на деца и ученици от образователните бази по проекта.