Проект „Активно родителство” насърчава училищните настоятелства да се включват дейно в училищния живот

Работата по Проекта на сдружение „Асоциация Образователно Лидерство“ и фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики“, който е амбициран да промени съвременния облик на Училищните настоятелства, продължи през изминалата седмица  с обучение за Училищните настоятелства на 5-то ОУ „Алеко Константинов“ , гр. Пловдив и 104-то ОУ „Захари Стоянов“, гр. София.

 

родители от 5 ОУ и 104 ОУ

родители от 5 ОУ и 104 ОУ

На  6 и 7 ноември в комплекс Старосел експертите и родителите дискутираха по Модела за насърчаване на включването на Училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство,  подобрявайки по този начин диалога между гражданите и институциите в България.

Запознаване с добрите практики

Запознаване с добрите практики

Датска образователна система

Датска образователна система

 

 

 

 

 

 

Целите, заложени в проекта, са повишаване активността на училищните настоятелства да повдигат въпроси и изразяват мнения във връзка с училищните политики, да дават собствени идеи и предложения за подобряване на образователната среда, а също така и да изискват по-голяма прозрачност и отчетност от училищните ръководства

Родителите се включват активно

Родителите се включват активно

Запознаване с параметрите на мониторинга

Запознаване с параметрите на мониторинга

Директорът на 5 ОУ Красимир Ангелов споделя своите идеи

Директорът на 5 ОУ Красимир Ангелов споделя своите идеи

 

 

 

 

 

 

 

Проектните дейности ще допринесат за разработването на специален модел за мониторинг на училищни политики, който ще бъде достъпен и приложим за училищните настоятелства и в другите училища в България.

Обучение на родители от СОУ „Л.Каравелов“, гр.Копривщица по Проект „Активно родителство“

На 25 и 26 септември в к-с Старосел се проведе първото обучение за родители по Проект “Активно родителство: модел за насърчаване на включването на училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство”.

В обучението взеха участие представители на родителската общност на СОУ  „Любен Каравелов“ гр. Копривщица. Експертите от Асоциация Образователно лидерство Петър Зарев и Анелия Андреева запознаха родителите с проекта, неговите цели и очаквани резултати.

информационната брошура

информационната брошура

 

С направената презентация бяха представени резултатите от Анализа на нормативната уредба,  Анализа на правомощията, които имат настоятелствата в България и най-добрите европейски и световни практики

IMG_5422Добри практики

Вторият ден на обучението започна с представяне на Модела за текущ мониторинг на дейността на училището със специален акцент върху степента на включване на деца от уязвими групи в образователния процес.  В свободна дискусия родителите споделиха своите наблюдения за живота на училището, неговите постижения и проблеми. Работата продължи с изясняване на процесите и етапите на формиране на училищни политики.IMG_5445IMG_5430

Работните групи се спряха на  две училищни политики, за които да изберат критерии и индикатори за мониторинг. Етапите, сроковете и формите за наблюдение на училищните политики бяха набелязани и работата по тях ще продължи с консултации от експертите на АОЛ и ФОРУМ. По време на почивките в красивия парк на комплекса родителите и ръководният екип на училището продължаваха сближаването на гледните точки за подобряване връзката между училището и родителите.IMG_5452

 

„GLOBAL TEACHER PRIZE!“- Световна награда за учители

Световната награда за учители е еквивалент на Нобеловата награда за учители и е под надслов „Да върнем престижа и уважението на учителите“. Номинациите и кандидатстването за 2015г. са отворени до 10.10.2015г

Колегата Сашка Станимирова (Sashka Stanimirova) ни предоставя преведени критериите за номиниране на учители  GLOBAL TEACHER PRIZE

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

ФОНДАЦИЯ ВАРКИ

СВЕТОВНА НАГРАДА ЗА УЧИТЕЛИ

 КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Кандидатите за Световната награда за учители ще бъдат оценявани според набор от строги и взискателни правила, за да се определи изключителният учител, който чрез работата си прави голям принос за издигане на имиджа на учителската професия.

Академията ще търси доказателства за:

  1. Признание на учителските постижения в класната стая и в обществото от ученици, колеги, главни учители или членове на широката общественост.

(Например: чрез местни или национални награди за училтели, отразяване в местни или национални медии или академични публикации; препоръки и референции от ученици с изключителни постижения, колеги, директори; активно участие или членство във ръководството на външни организации или комисии, които са в областта на образованието).

  1. Окуражаване на ученици и други хора да последват учителската професия. Принос в публични обсъждания и дебати за повишаване на стстута на учителската професив в обществото чрез публикуване на статии, блогове, участие в медийни и социални кампании, събития или конференции.

(Например: чрез преподаване или ръководство на други учители от училището или в институт/колеж за подготовка на учители; необходимо е да се предоставят примери за вашата дейност за издигане на статуса на преподаването във вашата страна).

3. Приложение на иновативни и ефективни преподавателски практики, които значително повишават резултатите на учениците в класната стая и в училище;

(Например: чрез иновативни методи и приложение на технологията или не-типични образователни техники).

  1. Постижение на значителни образователни резултати на учениците в клас.

(Например: чрез повишаване на оценките на учениците, присъствието в клас, поведението и реализацията на учениците след училище – техни постижения на работното им място и в живота).

  1. Постижения в обществото извън класната стая, които представляват изключителни образци и примери за учителската професия и за хората.

(Например: Признание на постиженията на учителя в медиите, обществени награди, членство в местни организации и др. Как включвате обществеността в класната стая? Как определяте успеха? )

  1. Осигуряване на образование,което учи децата на ценности и което ги подготвя да бъдат глобални граждани на света,където те ще срещнат хора от много различни религии, култури и националности.

(Например: чрез работа по проекти и установяване на връзки с училища по света, участие в ученически обменни програми. Обяснете своята философия за глобално гражданско образование и как го прилагате в класната стая. Как определяте успеха?

Победителят ще бъде избран от Академията на Световната хаграда за учители, която включва главни учители, образователни експерти, наблюдатели, журналисти, държавни служители, предприемачи в областта на технологиите, директори на компании и учени от цял свят. )

Допустимост за участие

Конкурсът е отворен за работещи учители, които са в сферата на задължителното образование и преподават на деца на възраст от 5 до 18 години. Учители, които продължават да работят, дори и на хонорар, също могат да участват, а така и учители, които преподават on-line. Конкурсът е отворен за учители от всички видове училища, които съществуват съгласно правната уредба на дадената държава, от всички държави по света.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

АТТН: Global Teacher Prize
Varkey Foundation
St. Albans House, 2nd Floor
57-59 Haymarket
London, SW1Y 4QX UK
+44 (0) 20 7593 4040
info@globalteacherprize.org
press@globalteacherprize.org
@TeacherPrize