ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ ПОДХОД В ПРОЦЕСА НА ПРЕПОДАВАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ

Развитието на педагогическите методологии включва разработване на алтернативни на класическия стил на преподаване методи, които улесняват възприемането на нова информация. С развитие на невропедагогиката и научните изследвания, разкриващи механизмите на възприемане и запаметяване на нова информация от индивидите в зависимост от техните индивидуални дадености, се създават различни методологии, които поставят възможностите на учащия в центъра на процесите на обучение. Методологията на множествената интелигентност (МИ) цели обучение, което да отчита по справедлив начин (всеки получава това, от което се нуждае) индивидуалните способности на ученика в процеса на обучение.“ Ключов елемент в методологията на МИ е теорията на Х. Гарднър, според която всеки индивид има свой доминиращ профил на способности, чрез който приоритетно по-лесно възприеме и запомня нови знания. Съществуват 8 типа интелигентност : лингвистичен, пространствен, музикален, телесно-кинестетичен, логически математически, натуралистичен, вътрешноличностен и междуличностен; доминиращият профил на всеки индивид е комбинация от sui generis ( уникален) от тях.

Предложеното изследване има за цел да проследи готовността на преподавателите да разнообразят методите на въвеждане на нова информация в процеса на обучение, да изведе някои трудности, които е възможно да се появят от страна на преподаватели и родители в името на осигуряване на качествено и ефективно обучение на учениците.

За да попълните анкетата проследете линка https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-kISnjipgx-c27fUumeYcSX3FbUXFz72Jvq__71mxqzqIRQ/viewform