РАЗВИВАЩА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

д-р Петър Зарев

Значението на понятието „образователна среда“ е свързано с разбирането на същността и целта на развитието на организацията и личността по определен, социално обусловен модел. Естеството на връзката между субектите на образователния процес в образователната среда се счита за основен критерий

В нуката се използват две много близки, но не идентични понятия – „образователна среда” и „образователно пространство”.

Най-общата идея за пространството се свързва с реда на подреждане (взаимно подреждане) на едновременно съществуващи обекти. Говорейки за образователното пространство, те обикновено означават набор от условия, които са взаимосвързани по определен начин, които могат да повлияят на образованието на човек. В същото време самото понятие „образователно пространство“ не предполага участието на ученика в него, тук в по-голяма степен не толкова образователните задачи са значими за учениците, които се поставят от самите деца , но как ги виждат организаторите на педагогическия процес – учителите. Поради това образователното пространство може да съществува независимо от ученика.

Понятието „образователна среда“ отразява връзката на условията, които осигуряват образованието на човек. В този случай се предполага не просто присъствието  в образователната среда, а взаимното влияние, взаимодей-ствието на средата със субектите (учител- ученик-родител-местна общност). „Образователна среда” предполага ориентиран към ученика образователен процес, в който същевременно съществуват механизми на самоорганизация.

Структурни единици на образователната  среда :

1. физическата среда,

2. човешките фактори  

3. програмата за обучение.

 • „физическа среда”: архитектурата на училищната сграда, степента на откритост-затвореност на структурите на вътрешноучилищния дизайн, размерите и пространствената структура на класните стаи и други помещения, лекотата на тяхното пространствено разположение. трансформация при необходимост, възможността и широтата на пространствените движения на учениците в тях и др.
 • „човешки фактори“: степента на струпване на учениците (стресването) и влиянието му върху социално поведение, личностни характеристики и представяне на учениците, промени в личното и междуличностното пространство в зависимост от условията на конкретна училищна организация, разпределение на статуси и роли, пол, възраст и национални особености на учениците и учителите и др.
 • „учебната програма“ включва такива фактори като структурата на дейностите на учениците, стила на преподаване и естеството на контрол, кооперативни или състезателни форми на обучение, съдържанието на програмите за обучение (тяхната традиционност, консерватизъм или гъвкавост) и др.

От гледна точка на еколого-психологическия подход, извършеният анализ на взаимодействието между индивида и образователната среда   води до разработена система за психолого-педагогическо проектиране на личностно ориентирана развиваща се среда, която се основава на идеята на четирикомпонентна структура на модела на „проектното поле“ на образователната среда:

1. субекти на учебния процес;

2. социален компонент на образователната среда;

3. пространствен и предметен компонент на образователната среда;

4. технологичен компонент.

            Компонентите на развиващата образователната среда са: пространствено-семантични, съдържателно-методически, комуникативно-организационни.

 • Пространствено-семантичният компонент включва архитектурно-естетическата организация на жизненото пространство на учениците (архитектурата на училищната сграда и интериорния дизайн, пространствената структура на учебните и развлекателни съоръжения и др.) И символичното пространство на училището (герб , химн, традиции, информация за стената и др.).
 • Съдържателно-методическият компонент е съдържателната сфера на образованието (педагогически концепции, образователни програми, учебни програми, учебници и др.); Форми и методи за организиране на образователния процес, комуникативна сфера (стил на общуване и преподаване, дрескод, пространствени и социални плътност на учебните предмети и др.).
 • Комуникативно-организационният компонент включва характеристиките на субектите на образователната среда (разпределение на статуси и роли, пол, възраст и национални характеристики на учениците и учителите, техните ценности и др.) И организационни условия (особености на управленската култура, наличие на творчески групи на учители, инициативни групи на родители и др.).

Образователна среда може да бъде класифицирана в един от четирите основни типа:

*
 • „догматична образователна среда”, която допринася за развитието на пасивността и зависимостта на детето;
*
 • „кариерна образователна среда”, която насърчава развитието на активност, но и зависимост на детето;
*
 • „спокойна образователна среда“, която насърчава свободното развитие, но също така предизвиква формирането на пасивност на детето;
*
 • „творческа образователна среда“, която насърчава свободното развитие на активно дете.

Ако разглеждаме образователната среда от гледна точка на образователните възможности, които тя предоставя, то интегративният критерий за качеството на развиващата се образователна среда е способността на тази среда да осигури на всички субекти на образователния процес система от възможности за ефективно личностно саморазвитие.

ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ ПОДХОД В ПРОЦЕСА НА ПРЕПОДАВАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ

Развитието на педагогическите методологии включва разработване на алтернативни на класическия стил на преподаване методи, които улесняват възприемането на нова информация. С развитие на невропедагогиката и научните изследвания, разкриващи механизмите на възприемане и запаметяване на нова информация от индивидите в зависимост от техните индивидуални дадености, се създават различни методологии, които поставят възможностите на учащия в центъра на процесите на обучение. Методологията на множествената интелигентност (МИ) цели обучение, което да отчита по справедлив начин (всеки получава това, от което се нуждае) индивидуалните способности на ученика в процеса на обучение.“ Ключов елемент в методологията на МИ е теорията на Х. Гарднър, според която всеки индивид има свой доминиращ профил на способности, чрез който приоритетно по-лесно възприеме и запомня нови знания. Съществуват 8 типа интелигентност : лингвистичен, пространствен, музикален, телесно-кинестетичен, логически математически, натуралистичен, вътрешноличностен и междуличностен; доминиращият профил на всеки индивид е комбинация от sui generis ( уникален) от тях.

Предложеното изследване има за цел да проследи готовността на преподавателите да разнообразят методите на въвеждане на нова информация в процеса на обучение, да изведе някои трудности, които е възможно да се появят от страна на преподаватели и родители в името на осигуряване на качествено и ефективно обучение на учениците.

За да попълните анкетата проследете линка https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-kISnjipgx-c27fUumeYcSX3FbUXFz72Jvq__71mxqzqIRQ/viewform

УСПЕШНОТО УЧЕНЕ

Стилове на учене

Съществуват седем стила на учене, които учителите прилагат за по-успешно преподаване.

Визуален: Използвайки очите и възприемайки най-вече визуалната информация.

Звуков: Използване на песни или ритми.

Вербален: Описвайки и слушайки думи.

Кинестетичен: Използване на докосване и вкус за изследване на информацията.

Логически: По-математически подход към понятията, издържани процеси, следващи шаблони.

Междуличностно обучение: Обучение по групи.

Вътрешна работа: Самообучение, така наречената в България самостоятелна работа.

Интегрирана учебна програма

Повечето учители доста усилено се опитват да не преподават учебните теми като изолирани купчинки от информация, обединявайки знанията по запомнящ се и полезен начин. Вместо да се изолират отделните теми в учебните програми, които използват тематични единици, работят добре, за да обединяват знанията по начин, който е полезен и запомнящ се.

Например в урок за египетската история може да включва такива по история, малко за лингвистика и език (с йероглифи), научна част (физика и изграждане на пирамидите), домашна работа, за подклаждане на любопитството (разказ за любимия египетски паметник на детето) и четене на книга за древната култура.

 Определяне на „Ученето“

От психологическа гледна точка се оказва, че думата „научил“ има различни страни. В класната стая може да бъде способността да се изразяват факти и информация по време на оценяване. Макар това да е една форма на учене, съществуват и други форми на обучение, които са също толкова важни:

запаметяване;

събиране на факти или методи;

разбиране на реалността;

осъзнаване на света.

Грижа за интровертите в класа

Лесно е да се приеме, че „груповата работа“ винаги е най-добрият подход. Че учащите, които вдигат ръка при въпрос, са внимателни относно материала. И че студентите, които предпочитат да работят сами са самотници. Но всичко това не е задължително вярно. И учителите се опитват да стигнат до всяко дете, независимо дали то е готово да изрази знанията с думи като другите или се опитва да го направи тихо, почти незабележимо.

Създаване на пространство

Всеки учител се опитва да спазва правилата, но понякога да научиш група деца на нещо, не се вписва в „стоенето мирно и мисленето над задачата“. Понякога изисква пространството за работа да е със свободен режим на движение, творене и проектиране.

Творчеството изисква активирането на дясната страна на мозъка. Логистично, предоставянето на учениците на място да се разпростират и творят, да се отдалечат от бюрото или да гледат към небето навън понякога е добро решение. Учителите оставят празно пространство за идеи, с надеждата децата да успеят да приложат теорията от урока, за нещо свое. Добрите учители понякога са тих наставник, помагащ само по техническите въпроси, вместо диктатори, предвождащи армия от пионки.

Правилния метод за преподаване на материала

В стремежа към „по-дълбоко учене“ някои учители могат да отхвърлят концепцията за „плитко учене“ – простичко припомняне на теории, факти и правила. Въпреки това, добрият учител помни, че има известна валидност да се ротира запаметяването и способността да се регулират правила и факти, в зависимост от информацията.

Например, развитие на умение за помнене за числа и групиране е особено полезно при възпроизвеждане на дати и може да се използва за ученето по история. Но това, че едно дете помни датите написани в урока, благодарение на умението да групира числа, не значи, че има някаква представа до какво води световна война или създаване на държава (свързани с въпросните дати). В зависимост от възрастта учителите дават информация, която да създаде правилна представа на децата, за случилото се в миналото, без да им причиняват терзания и травми.

Формиране на навици

Психолозите казват, че отнема около 30 дни, за да се формира нов навик. Родителите, които преподават на децата нова рутина (като миене на зъби) трябва да помагат на детето си най-малко 30 последователни дни, преди мозъкът да заработи на „автопилот“. Това е моментът, в който се появява обикновеният навик. В обучението се прилага същата концепция. Учителите могат да обяснят на учениците значението на ежедневното учене, вместо ужаса от безсънно учене в нощта преди изпита.

Малкото, но пък ежедневно повтаряне на информацията, върши прекрасна работа, карайки мозъка да я изтупва от праха и прибира прилежно на достъпно място. Изграждането на навик може да стане изключително ефективно, ако се продължават заниманията, докато се достигне нова, по-висока норма на съществуването им.

КАКВО ПРАВИ УЧИТЕЛЯ УСПЕШЕН?

Опитът в четенето, писането, математиката или науките е необходим, но способността да се прехвърлят тези знания на друг човек е това, което отличава великолепният преподавател. Каква полза има, ако един учител знае всички факти, но не може да ги съобщи по начин, който другите могат да разберат? Какъв е смисълът от подаването на информация, ако тя не може да бъде възприета, поради неумение за реформиране по смилаем начин?

Освен да познават съдържанието на учебната програма, по време на подготовката си за работа учителите получават основно разбиране за това как хората придобиват и поглъщат знания. За да надникнем в техния свят и да разберем особеностите на тяхната работа с децата и учащите представяме на вниманието ви 10 принципа, които всеки учител използва, за да преподава.

1. Учениците се учат различно

Може да изглежда лесно и очевидно, но колко класни стаи понастоящем са проектирани в един и същ учебен стил?

Работните листове и схемите работят добре при ученици с добро визуално възприемане, но има деца, нуждаещи се да чуят информацията, за да я разберат в пълнота. Повечето педагози полагат усилия да обяснят всяко нещо по няколко различни начина, за да успеят децата да разберат, независимо от слабите си страни.

2. Укрепване

Вземаме географията като пример – ако трябва децата да научат кои са окръжните градове в страната, то е най-разумно знанието да се подкрепи, за да се задържи в умовете им. Може да се пробва с показване на картата и рисуване. Може да се изпее песен, може да се играе на двора с импровизирана карта на страната. Въпросът е децата да ангажират възможно най-активно мозъчетата си, за да запомнят урока.

3. Поднасяне на информация от значение

Информацията се съхранява за дълго, когато се отнася за всекидневния живот. Добре е математическите понятия да бъдат подсилени с примери от реалния живот или ученикът няма да има друга причина да абсорбира информацията, освен изпита и последващата оценка.

Историята е една от най-трудните теми, които трябва да се внесат в настоящето, тъй като тя се занимава предимно с минали събития, дати и хора. Намирането на верните методи при преподаване за всеки клас е едно от тежките неща за педагозите, може би в подобни области те имат най-силна нужда от подкрепата на отглеждащите детето възрастни. Доколкото е възможно, историята трябва да бъде преживяна чрез усещания от първа ръка, музеи, полеви екскурзии и други дейности за обогатяване.

4. Неуспехът е удивителен учител

Възрастните се учат от провалите, децата също. Всъщност, попитайте всеки успешен човек какво му е помогнало и обикновено отговорът ще включва история, която се връща към някоя голяма „бъркотия“, довела до правилните изводи. Неуспехът учи дори по-добре, отколкото перфектен резултат наизпита. Противно на общото мнение, педагозите виждат възможността на децата да се справят по-добре, точно защото в предходен случай са се провалили. Нужно е обаче и насърчение от близките на ученика, за да се използва тази възможност.

5. Преподаване кратко и организирано на „хапки“

Когато човек иска да запамети телефонен номер, той разделя цифрите на лесни за запомняне модели (най-често по тройки). Това е така, защото мозъкът трябва да положи голямо усилие, за да задържи дълъг списък с цифри, но може да направи това, когато са организирани по смисъл. Същият принцип важи за лекциите и при уроците на децата.

6. Използват няколко различни „ъгъла“

Първо, учителят обяснява основната концепция. Това осигурява рамка и контекст на информацията. На второ място, той изследва по-подробно всяка част от процеса. Трето, той обяснява отново целия процес, този път насърчавайки учащите да задават въпроси. Четвърто, той моли учащите да му го обяснят. Накрая, поема процеса в свои ръце и го вмъква в ежедневна ситуация, която подпомага учениците да прилагат информацията при реален пример от живота. Тъй като подсилва концепцията с различни ъгли, мозъкът е по-способен да организира информацията. Опитвайки се да обхване всички точки в едно обяснение, ще стигне до повечето ученици.

7. Стараят се да използват технологии

Никога преди в човешката история не е имало такъв несравним достъп до знания и информация. С използването на таблет или смартфон ученикът може да получи незабавни отговори на въпросите, които преди означаваха ровене в прашната енциклопедия някъде из библиотеката. Това означава, че запаметяването вече не е толкова необходимо, колкото преди 100 години. Старите традиции и предаването на информация устно са почти изчезнали. Вместо да се противопоставят на напредъка на технологиите, учителите могат да се възползват от възможността да стигнат по-дълбоко в ума на учениците, тъй като не трябва да губят време, опитвайки се да събират труднодостъпни факти. Изследвайки теми, изучавайки по-основни социологически въпроси, преподавайки изкуството на изобретателността и творчеството, откривайки философията на критическото мислене и насърчавайки иновациите учителите заразяват децата с любопитство.

8. Нека учениците преподават

Един от най-ефективните методи за усвояване на знания е да преподават на другиго. Много учители осигуряват на децата възможности да дават лекции, презентации и да разработят свои собствени планове за уроци. Учителите могат да инструктират учениците да създадат план за уроци за много по-малко дете, дори ако концепцията е трудна. Това принуждава учащите да опростят теорията, да намерят интересни истории и примери от реалния живот, и да деконструират понятията в „хапчици“, достатъчно лесни за асимилиране.

9. Създават любопитство

Знаем как, когато нещо е интересно на учащия, способностите му в областта бързо нарастват и стават много по-широки. Създават се по-висок фокус, упоритост, инициативност, ангажираност и инвестиции в материала. Учителите могат да дадат на учащите свободата да избират собствените си теми, което подобрява работата на класа, който може да страда от липсва мотивация.

10. Обратна връзка, какво и кога

Обратната връзка е от решаващо значение за това как учениците се учат. Когато могат да разберат своите силни и слаби страни, да приемат и получат конструктивна критика, да бъдат пренасочени към областите, които се нуждаят от помощ, цялостният процес на учене се засилва. Въпросът е дали ученикът може да приеме критиката и преподаващият да успее да я предаде ефективно, но не нараняващо.

Източник: opencolleges.edu

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ

Образователните системи в  21 век се намират в етап на промяна, предизвикана от ясно наблюдаващото се противоречие между изпреварващото развитие на обществените системи и изоставащите образователни такива. Това поражда бурно развитие на педагогическата наука, което се опира на съвременните науки за човека. Образователните лидери се обръщат към нови подходи, базирани на идеите за свободно развитие на личността и нейната педагогическа поддръжка. Кратките резюмета  на актуалните тенденции очертават някои практически идеи за приложението им в училище.

1. Хуманинистичен модел – развитие на  творческите и интелектуалните възможности Хуманната педагогика (хуманистичното направление в педагогиката) е методологична основа върху която се изгражда образователният процес в неговата цялост: възпитание и обучение.

Монтесори училища – Приемането, че всеки ученик знае и може различни неща, знае кои са му силните страни и подкрепян от учител, упорито ги развива – воден от вътрешната си потребност и любов към ученето Практически идеи: използване на общи помещения, в които се смесват ученици от различни възрастови групи, така че да могат да гледат, да преподават и да се учат един от друг. Когато предаваш умението си на друг, ти самият го разбираш по-добре и по-задълбочено.Така, чрез подобен тип динамика и по-големите деца учат от по-малките.

Теория на Х. Гарднър за Множествена интелигентностИнтелигентността е потенциал на индивида в дадена област,който трябва да бъде разкрит и развит, всички хора имат различни видове „интелекти”.  Практически идеи: Всички ученици притежават всички видове интелигентности. Преподавайки уроците по начин, който включва целия спектър или поне голяма част от него, учителите могат с един урок да достигнат до повече ученици.  Можем да  използваме нагледни средства, графични помагала, които да се попълват едновременно с четенето на текстовете; като създадем места за практикуване на различните дейности в класната стая, за експериментиране и изпробване. Други вариант са: възлагането на работа по групи и/ или индивидуални проекти, смяна на дейностите, което ще даде възможност за една по-богата учебна среда и ще обхване всички учащи.

2. Духовно възпитание – изграждане на духовни, нравствени и морални ценности. Изходни постулати:  Ученикът е ценност; Ученикът е Божие творение; Ученикът е изпълнен с огромна енергия; Ученикът има мисия.

Слънчева педагогика: Практически идеи: Засаждане на определени растения, възпитаване в отговорност към околната среда, грижа, самостоятелност, отговорност и трудолюбие. Част от учебните часове могат да се провеждат на двора и така децата нагледно да изучават биология, география или математика;

Озарена педагогика – Целта ѝ е да е един мост между сегашната стандартизирана образователна система и педагогики, специализирани за родители с духовни търсения. Практически идеи: Осъзната работа за здрави физически, психически (ментално) и емоционално деца

3. Антропоцентрично направление- възпитание на естествените способности, без потискане на волята. Към детето се подхожда като към цялостно същество, на което е нужно да се даде възможност за развитие на всички негови дадености: на тялото, душата и духът

Валдорфска педагогика – Изхожда изцяло от познанието за същността на човека и етапите, през които детето преминава в процеса на своето развитие. Целият учебен процес се структурира и оформя около специфичните начини на развитие на децата като им помага да намерят смисъл в живота. Практически идеи: Би могло да се приложи частта, в която се стимулира взаимопомощта, като по-надарените ученици помагат на по-бавно обучаващите се. Учителите се стараят да направят часа по-интересен и завладяващ и да развият способностите на учениците сами да достигнат до същността на материята, а не да им предлагат готови формули за разрешаване на всеки проблем.  Взаимното разрешаване на проблеми от различно естество от хора с различни интелектуални и емоционални заложби е една добра подготовка за бъдещия професионален живот. Концепцията за  физическа виталност, добра форма и постоянство;

Педагогика Реджио Емилия – наблюдението, слушането и творческият акт са същинските източници на познание. Практически идеи: Активно учене – децата изучават чрез наблюдение и експерименти природните явления, продуктите на човешката дейност, обществените отношения, световната култура (литература, изкуство). Децата се учат да задават въпроси, да проследяват процеси, да издигат и доказват хипотези.

Демократичното образование: (Сър Кен Робинсън)- истинското учене (в противовес на запаметяването на факти, които се забравят бързо) може да се получи само в условия, свободни от страх и стрес, и при които изучаваната информация има отношение и е интересна за индивида. Практически идеи Учене  извън класната стая, игра, свободни разговори, наблюдения, независими изследвания, Интернет проучвания, правене на проекти, посещение на музеи, пътуване и дискусии с ученици и учители. Изготвяне на „договори“ за обучение-Планове за личностно развитие

4. Технократично направление – изграждане на умения да се спазват правилата

Изследователски подход в образованието – Подходът „SINUS“ : Обучението е активен, конструктивен, кумулативен и целенасочен процес. Като такъв трябва да бъде възприеман и от учениците. Практически идеи: Акцент върху пет различни аспекта на обучението: 1. Стил на преподаване 2. Работа по задачи/цели 3. Техническо съдържание  4. Начини за проверка на постигнатото 5. Ролята на учителя по математика.

Създаване на „инкубатори за таланти“ – талантът се определя много по-малко от гените, а по-скоро от действията – най-вече от комбинацията на интензивна практика и мотивация, която предизвиква развитие на мозъка. В основата е науката неврология и виждането, че „малките стъпки, повтарящи се във времето, ни преобразяват. Инкубаторите работят на база изграждане на таланта ден след ден. Практически идеи: „Създаване на модел за подражание“, който увеличава подсъзнателната мотивация „Учене чрез наблюдение“ – усвояване на определени движения, умения, както и създаване на интензивна връзка чрез слушане и гледане, „Планирай днес и утре“. Във всяко шкафче ученикът ще има кутия от обувки, чийто дизайн то ще си направи и ще слага в нея цветни листчета, отговаряйки на въпросите – резултати от днес, идеи за утре и цели за следващата седмица. „Мислене в образи“ – човешкият мозък запомня по-успешно в образи, отколкото чрез абстрактни понятия и/или не интерактивно представяне на съдържание – презентационни и интерактивни методи на преподаване. „Свийте пространството“ – малките пространства могат да задълбочат упражненията, като увеличат броят и интензивността на повторенията и подчертаят целта. „Затворете очи“ с цел подобряване на усещанията и баланса.„Положително рамкиране“ – съсредоточаване вниманието върху целта (това, което иска да направи), а не върху възможната грешка (това, което иска да избегне). Възпитаване в издръжливост – комбинация от страст, упоритост и самодисциплина, която подтиква човека да се движи напред, независимо от пречките.

Предприемачеството – Обучение на децата за бъдещето и развиване на техния капацитет за иновации – не само да правят настоящите неща по по-добър начин, но и да измислят нови. Креативно мислене, иновации, въображение. Практически идеи:Обучение за управление на времето, работа в екип, комуникативност, работа под стрес, гражданско образование, наблягайки на практиката. Обръщане внимание върху технологиите и техният трансформиращ ефект върху работата и демографията. Използване на методи, които предизвикват любопитството на детето/ученика. Създаване на чувство на идентичност както в преподавателите, така и в учениците. Развиване на усещане за мисия в преподавателите – а именно, че те моделират бъдещето. Образователни методи: Интерактивност, Учене чрез правене, Менторство и въвличане на практици с различни професии в образователния процес

5. Функционално-ролево направление – доминиране обществените интереси над личните

Общностните училища –  Всяко училище е общност от индивиди и групи, но в същото време, училището е част от едни по-големи общности, които формират децата и средата, в която те растат. Училището трябва да бъде отворено към всички общности и да създава условия за тяхното включване в училищния живот по начини, които са удобни, изпълними и уважителни към различията. Практически идеи: заедно всички – ръководство, учители, ученици, родители да имат участие в сътворяването на това как изглежда и как се възприема училището – като организация, взаимоотношения, процеси, резултати, пространства.  Фокус е върху създаването на училищна култура за учене. Споделено използване на пространството – на родителите се предлагат различни услуги, предоставяни в училището в свободно от учебни часове време.

6. Синергични образователни програми

Финландски модел – за успешното когнитивно развитие е необходимо да се осигури емоционален комфорт у децата. Практически идеи: Прилагане опита на Финландия в частта за замяна на основни дисциплини с теми – т.е въвеждане на интердисциплинарен подход, така, че да се намира по-лесно причинно-следствената връзка в определени явления, събития, процеси. Иницииране на мултидисциплинарни модули на обучението по езици, география, науки и икономика.

Теория на Марк Пренски- Образованието трябва да постигне Ефективно: мислене, действие, взаимоотношения, реализация. Практически идеи: -развиваме абстрактно и символично мислене, развиваме логика, причинно-следствени връзки, умения за комуникация, разбиране на човешкото поведение, критично мислене, вземане на решения.

Система JUMP Math – създава у децата вътрешна мотивация за учене и искрен интерес към учебния материал.  Придобиват нагласи и умения за аналитично, критично, конструктивно и творческо мислене за решаване на проблеми. Практически идеи: Приложение за работа на по-трудно успяващи деца в допълнителни занимания – часове СИП. Подходяща за изграждане нагласи и умения за работа в екип, взаимно уважение и взаимопомощ, групова интелигентност

Сугестопедия – съчетание от педагогика и психология. В основата на метода стои схващането, че човешкият мозък разполага с неизползвани резерви за усвояване на информация.  Тяхното разкриване спомага за многократно по-бързото и ефективно учене. Практически идеи: умствена релаксация и ненапрегната концентрация   с помощта на изкуството при изучаването на чужди езици и в началната училищна педагогика.

Рефлексивен подход в обучението – теорията за рефлексията съчетава психологията, социалната антропология и  педагогиката, като  разкрива най-ценното за човешкото мислене и самопознание, за човека като активен субект на познанието на света и на самия себе си, на активното взаимодействие с други хора и с околния свят в процеса на неговото целенасочено преобразуване и на собственото си целенасочено самоусъвършенстване. Практически идеи: максимално съобразяване с познавателните възможности и с интересите на учениците и стремеж към развиване на тези възможности и интереси чрез обучението; съотнасяне и свързване на усвояваните знания с модела и логиката на познавателните действия; ясна практическа насоченост и осмисленост на знанията и обучението като цяло;  създаване от всеки учител на собствен професионален стил, в който са съчетани хармонично най-силните му индивидуални (личностни) черти с основните функции и задачи на професията.

Традиционен модел – ориентиран към усвояване на знанието, модел за систематично академично образование като начин за предаване на младото поколение на универсалните елементи на човешката цивилизация: знания, умения, навици, идеали и ценности. Практически идеи: обучителната програма осигурява функционална грамотност и социализация на личността.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

От кратката справка за  актуалните направления в съвременните образователни системи е видно следното:

 1. Нито една образователна парадигма (образователен модел) самостоятелно не е в състояние да отговори на нуждите на съвременните деца и ученици

2. Изискванията на обществото (икономиката)  и родителите (идеята за успешната реализация) не отразяват (поради непознаване) нуждите на децата от пълноценно и здравословно развиване и изграждане на личността  в периода на израстване

Дистанционно обучение – как да помогнем на детето

Как да направим онлайн уроците пълноценни? Този въпрос си задават в момента и учители и родители, чиято обща цел е да помогнат на децата да не загубят инерция и да не изпускат материал, докато са в дистанцонно обучение  Всъщност успешното дигитално обучение не е нещо ново. Цели университетски програми се случват онлайн, чрез видео уроци и практически задания. Компании успешно обучават нови служители, пръснати из целия свят, без физически да са се срещали дори веднъж. Това, което трябва да направим, е да вземем успешните примери от тази практика и да видим как можем да ги приложим в обучението на по-малките и кое е възможно в настоящите условия. Добрата новина е, че почвата за започване на дигитално обучение е повече от благодатна. Ето ти време да използваме “зависимостта” на новото поколение от технологиите и да му помогнем да учи чрез тях. Независимо дали задачите се изпращат по имейл, гледат се видеоуроци или се работи в някаква онлайн платформа, електронното обучение вече е факт и от общите ни усилия зависи да го направим по-успешно.

ПОДГОТОВКА

Започнете с подготовката, която ще ви помогне в практическата организация на “учебните часове” вкъщи: 

Подготвителен СЪВЕТ 1: Като за начало не оставяйте детето да се успива, махнете пижамите, закусете и се срешете, както за обикновен делничен ден. Нищо че ще остането у дома, нека сутрешната рутина си продължава, така ще усетите подготовка, че ви чака работа, а не мързеливата неделя. Проветрявайте по-често помещението, в което детето учи, мозъкът има нужда от кислород.

Подготвителен СЪВЕТ 2: Постарайте се работното място да е подредено. Нека тетрадките и учебниците не бъдат разхвърляни из цялата стая, а сортирани по предмети и папки. Направете си график / програма за учене по часове, който да е непрекъснато пред очите на ученика. Така и в главата на детето ще е една идея по-малко хаотично.

Подготвителен СЪВЕТ 3: Дългото седене пред екран  води до желание за по-често похапване. Когато хората се хранят, докато се разсейват с нещо друго, като телевизия, четене, игри или сърфиране в интернет, консумират до 25% повече калории през целия ден. За да се предпазите от това, определете и спазвайте часовете за основните хранения и междинни здравословни закуски. Имайте на разположение вкусна полезна напитка (напр. чай, домашна лимонада), плодове и здравсловни снаксове.

ПО ВРЕМЕ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

А сега към същината. Синтезирахме за вас някои съвети от успешната световна практика в насока на онлайн обучения:

1. Баланс между онлайн и офлайн време/задачи

Ключов момент при онлайн обученията е, че времето в което мозъкът ни може да остане фокусиран докато гледа видео или презентация е сравнително по-малък от това да гледаме/слушаме същата презентация на живо. Най-малкото, защото е по-лесно да се “изключим” като цяло, не е нужно да се преструваме че слушаме, ако никой не ни вижда, лесно можем да отворим още няколко таба на монитора, където да цъкаме, ако ни стане скучно и т.н. За да предотвратим това, е добре да планираме така ученето, че гледането/слушането/четенето на нов материал да бъде балансирано с изпълнението на определени практически задачи. При възможност планирайте/адаптирайте задачите така, че да не изискват продължителна работа пред екрана, за да може очите на детето да почиват и да не се претоварват. 

За да увеличите ангажираността и ефекта при онлайн обучение може да използвате и допълнителни стратегии. Ето няколко идеи: Дайте задача, свързана с темата, която децата да подготвят преди съответния “урок” (да отговорят на 1-2 въпроса, да помислят какво на тях им е интересно по тази тема, да потърсят определена информация, да интервюират възрастен и т.н.);Помолете ги да разрешат определена практическа задача свързана с темата; Помолете ги да се опитат да предвидят отговора на определен въпрос свързан с темата, като накрая на презентацията/материала ще могат да сравнят дали посоченият от тях отговор е бил правилен; Помолете ги да обобщят най-важното от целия урок; Да потърсят информация и да представят определена тема (може да напишат есе, да снимат видео, да направят снимки и т.н.);Ако има възможност, може да оценят взаимно работата си като си разменят домашните с други деца.

2. Планирайте по-чести почивки

Изследванията сочат, че ефективното учене се случва, когато сесиите са планирани с продължителност 20-50 минути. След всяка кратка почивка, мозъкът увеличава способността си да възприема и запомня нова информация. Не случайно и в училище на всеки 40 минути има междучасия. За децата повече от 30 минути без почивка пред екрана не са препоръчителни. Не се плашете от паузите, те ще помогнат на детето да бъде по-фокусирано след тях. Използвайте това време за ведрина, междинна закуска или за някоя от идеите от предишната точка или от точка 5.

3. Съвети при учене от видеоматериали

За записано видео съдържание, може да предложите на детето да спира видеото на пауза на всеки няколко минути, за да записва в тетрадката си най- важното от това, което е чуло (или да го нарисува или представи схематично например). Ако видеото е на живо, е по-добре детето да се съсредоточи да слуша и да участва в дискусията, вместо да се опитва да води подробни бележки. Ако е пропуснало нещо, може да прегледа отново запис от срещата по-късно.

4. Включете се доколкото можете в процеса

Когато са в училище, децата обсъждат активно темите помежду си или с учителя. Да разговарят с някого за това, което виждат, помага на децата да развият речника си и да задълбочат познанията си по темата. При възможност се включвайте в гледането и обсъждането на част от материалите, особено тези, които затрудняват детето. Но нека не свиква да ви пита постоянно и за всичко само защото знае, че мама е наблизо. Поощрявайте го първо да се опита и да помисли самостоятелно и чак след това се впускайте да помагате.

Всичко това е може да се изпълнява от родителите, но ако това е невъзможно по различни обективни причини има възможност да се възползвате от социално отговорното предложение на STUDY&CARE

„РАБОТИЛНИЦА ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ”

Провеждане на кампания „РАБОТИЛНИЦА ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ”

В творческата работилница на клубовете Шарени мъниста родителите ще изработят предмети и сувенири по традиционен за ромския, турския  и българския етноси модел, с водеща роля на ромските родители.

Работата на клубовете ще продължи с подготовка на фотографска изложба за представяне на мигове от живота на децата в община Пещера, в която ще вземат участие деца и родители и ще протече извън клубовете на територията на общината.

Родителската работилница ще подбере фотоси за изложбата, експонирана на заключителното събитие.  Съвместното творчество ще улесни връзката“родител-родител“ и ще направи приемането на добрия пример на подкрепящия родител лесно и желано. Постигнатото утвърждаване на ромските родители като знаещи и можещи възрастни ще подкрепи стремежа им да се ангажират с образованието на своите деца и да ги мотивират за продължаване в по-горна училищна степен. За работата на клуба ще  бъдат изготвени информационни материали и публикации в медии.

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РОДИТЕЛСКИ КЛУБОВЕ „ШАРЕНИ МЪНИСТА“

 

Развиване на родителски компетенции за подкрепа и насърчаване на децата в процесите на интеграция и учебните занимания

Дейността се реализира под формата на ежемесечни срещи и тренинги – организирани съвместни събития за изграждане на етническа толерантност между родителите и обхваща 9 глобални теми за работа с родители за образователна интеграция  в интеркултурна среда:

Тема: Семейство.

Целта на тази тема е да подпомогне родителите да:

 • разберат, че понятието “семейство” би могло да означава различни неща дори за хора, числящи се към една и съща или различни култури;
 • се запознаят със структуриран метод за разбиране на понятието “семейство”;
 • получат по-добро разбиране на функциите на семейството по отношение на децата;

Тема: Раждане

Целта на тази тема е да подпомогне участниците да:

 • разберат, че бременността е важен период от живота както на майката, така и на бъдещото дете;
 • да си изградят ясна престава, че всяка бременност е събитие, което трябва да се разглежда като част от един поширок контекст;
 • разберат, че е особено важно да се отнасяме с уважение към бременната жена и към нероденото все още дете.
 • Тази тема би могла да доведе до обсъждане на ролята и отговорностите на семейството и обществото.

Тема: Какво означава „дете“?

Целта на тази тема е да подпомогне участниците да:

 • осъзнаят основните потребности на децата;
 • изградят ясна представа, че потребностите на детето трябва да се уважават толкова, колкото и тези на възрастния.

Тема: Психосоциално развитие

 Тази тема е предназначена да подпомогне родителите  да:

 • осъзнаят необходимостта от психосоциално развитие;
 • идентифицират различни модели на развитие в тяхното собствено общество;
 • се научат да характеризират различните възрастови групи и да описват психосоциалните потребности на всяка група.

Тема: ИГРА

Целта на тази тема е да подпомогне участниците да разсъждават върху всички възможни причини, които стимулират децата към игра.

Тема: Обучение

Целта на тази тема е:

 • да подпомогне родителите да развият знанията си върху начина, по който децата се учат;
 • да се осъзнае от родителя „Що е това педагогическа технология?“ на определена форма на педагогическо взаимодействие;
 • да се извърши анализ на водещи психологически подходи в процеса на обучение. Необходимо е всеки родител да запознае другите с философията на учебната програма , по която обучава детето, да изведе за себе си позитивни и негативни самооценки за своята работа

Тема: Общуване

Целта на тази тема е да подпомогне родителите  да:

 • разберат, че общуването с децата е необходимост;
 • разберат, че степента на успех зависи от начина на общуване с децата;
 • научат, че освен речта съществуват още много други начини за общуване с децата.

Тема: Подкрепяща среда

Целта на тази тема е да подпомогне родителите  да:

 • идентифицират положителната и негативната среда за развитие на детето;
 • разберат последиците от физическото и психологическото наказание.

Тема: Деца в неравностойно социално положение

 Целта на тази тема е да подпомогне родителите да:

 • идентифицират ситуации, представляващи трудност за децата;
 • разпознават реакции, които са характерни за децата в такива ситуации.

 

Започна изпълнението на Проект „ШАРЕНИ МЪНИСТА“

 Проект ШАРЕНИ МЪНИСТА-1Проект ШАРЕНИ МЪНИСТА

 

Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ е партньор на Община Пещера по сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002-0303-С01 между Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерство на образованието и науката, Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Община Пещера  за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

 Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проект №BG05M2OP001-3.002-0303 “Шарени мъниста” е в размер на 665 659.59 лв.

Проектните дейности ще се изпълняват 30 месеца.

Партньори по проекта са всички училища в гр. Пещера и Сдружение „Асоциация образователно лидерство“.

Общата цел на проекта е създаване на работещ модел за повишаване броя на успешно интегрираните в образователната система на община Пещера ученици от маргинализираните общности, включително роми чрез комплексен подход на интерактивни педагогически взаимодействия.

Специфичните цели са:

 • засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес;
 • създаване и развиване на родителски общности, мотивиране и оказване на подкрепа на родителите на учениците от малцинствен произход, в т.ч. роми за активно участие на семейството в училищния живот;
 • стимулиране ученически инициативи за повишаване на качеството на образованието в училищата, в които се обучават интегрирано ученици от различни етноси;
 • взаимно опознаване по атрактивен начин на родители и учениците от различни етноси през изследване традициите на града за толерантност и приемане на различието;
 • възпитанието в дух на толерантност, създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства чрез откриване на таланти за занимания с изкуство;
 • подобряване физическото и психическото благосъстояние и насърчаване на основни социални ценности посредством груповите дейности, които проектът предлага;
 • споделено участие в общи творчески дейности за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

В рамките на проекта ще се изпълняват следните дейности:

 • Дейност 1: Диагностика на родители и ученици за интеркултурна компетентност;
 • Дейност 2: Работилница за толерантност;
 • Дейност 3: Ученически лагери;
 • Дейност 4: Всеки има талант;
 • Дейност 5: Празници на града;
 • Дейност 6: Информираност и публичност;
 • Дейност 7: Организация и управление.

 

 

В защита на достойния човек и образователен лидер Асен Александров

Ние, членовете на Асоциация Образователно лидерство категорично заставаме зад достойнството,  името и  авторитета на директора на 51 училище Асен Александров.  Очевидно е, че опитът, авторитетът професионалната експертиза и позицията на съветник в Министерството на образованието са направили г-н Александров значим фактор в образователната общност, което не се харесва на някого и е довело до тази гнусна манипулация на сайта на училището.

Хакерската атака, на която е жертва директорът,  злепоставя честта, достойнството и доброто име не само на г-н Александров, но и на училището като институция.

Считаме, че МОН, като принципал на образованието, следва да застане в подкрепа на своя директор, като противостои на този мерзък опит за поругаване на личното пространство, уронване авторитета и престижа на един достоен човек, отличен професионалист и безспорен лидер в образованието, какъвто е  Асен Александров.

Призоваваме прокуратурата да завърши час по-скоро обективната проверка по случая и извършителите на това престъпление да бъдат наказани.

 

За Държавните образователни стандарти, или какво разбра МОН от академичната общност ?

IMG_5798

Просветното министерство изостава фатално с подготовката на държавните образователни стандарти, които следва да „обезпечат“ влизането в сила на новия училищен закон на 1 август. До момента са приети едва 4 стандарта, а в рамките на един месец трябва да се подпишат още 15 стандарта – нещо, което изглежда почти невъзможно, при положение че проектите за повечето от тях още дори не са представени публично.

Училищният закон съдържа твърде общи разпоредби, а детайлите бяха оставени за държавните образователни стандарти. За да влезе реално в сила новият училищен закон от 1 август, МОН трябва да приеме 19 нови стандарта, които да уредят всички въпроси за училищното образование – от заплащането на учителите до средата за преподаване.

Дискусия по темата се проведе на   Национален форум „Средното образование през погледа на университетските преподаватели от областта на педагогиката и педагогиката на обучението по …: предизвикателство или необходимост“, под патронажа на г-жа Меглена Кунева – вицепремиер по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката, с участието на ректори, декани и ръководители на катедри, представители на ВОН-КНСБ от Софийския университет, Великотърновския университет, Пловдивския университет, Шуменския университет, Югозападния университет, Русенския университет, Тракийския университет, Университета „Проф. А. Златаров”, Бургаския свободен университет, Техническия университет – София – МФ, ИПФ, Националната музикална академия, Националната спортна академия, от висшите училища и БАН, вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков и Николай Недев – изпълнителен секретар на департамент в КНСБ, Комисията по образование и наука в НС, зам.-министър Диян Стаматов и представители на дирекции в областта на училищното образование.

Форума започна с първата тема: „Целеполагане и координация на държавните образователни стандарти по Закона за предучилищното и училищното образование“,автори проф. д-р Наташа ЦАНОВА,  Петър Зарев, Анелия  Андреева, гл.ас. д-р Анели  Кременска.

НАУКАТА – ГАРАНТ ЗА ИЗБОР НА ВЕРЕН ПЪТ

ДОСТИЖЕНИЯТА НА НАУКАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО ФОРМА НА ПРАКТИЧЕСКО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЗНАНИЕТО

СТАНДАРТИТЕ

 • Езикът, който обединява всички, които пряко или косвено са свързани с образованието
 • Инструментът, чрез който се:
  осъществява контрол и регулация в системата
  измерва ефективност и качество на образователния продукт

ОСИГУРЯВАТ СТАБИЛНОСТ НА СИСТЕМАТА

Образованието – форма на обществена практика

В образователната система стандартите имат структуроопределяща роля.

Те са двойно фокусирани:
„Отвън“ – макрониво, като съответствие на структурата на системата и обществените потребности
„Отвътре“ – микрониво, като концепция за изграждане на процесите в системата – сплав от две взаимосвързани изходни позиции: личностно-фундаментална и личностно-прагматична

Стандартите – обобщен израз на визията на държавата за планиране, организация, управление контрол и мониторинг в образованието

 • Същностни характеристики на стандарта:
 • РЕЛАТИВНОСТ
 • ЯСНОТА
 • ЛОГИЧНОСТ
 • НАБЛЮДАЕМОСТ
 • ИЗМЕРИМОСТ

Създаване на орган за оценка и приемане на проектите на стандарти в контекста на общата рамка


СЪСТАВ – паритетен брой представители на:

 • научната общност носят отговорност за качеството на емпирико – теоретичното съдържание на стандарта
 • администрацията – носят отговорност за качеството на юридическото и управленско – организационното съдържание на стандарта
 • директорите и учителите – носят отговорност за качеството на практико-приложните елементи на стандарта

КЪДЕ СА ПРОБЛЕМИТЕ ?

НА МАКРОНИВО
Координация между стандарти от една група и между групите

НА АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННО НИВО
Прозрачност на процедури
Навременна информираност
Ефективно използване на експертиза

Цялата презентация може да видите тук:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОФ.ЦАНОВА, П.ЗАРЕВ, А. АНДРЕЕВА , А. КРЕМЕНСКА

Във втория панел на форума участва г-н Диян Стаматов – заместник министър в МОН, а представените теми бяха:

„Държаният образователен стандарт по предучилищно образование: акценти и предизвикателства“, лектор проф. д-р Весела  Гюрова;

„Държавен образователен стандартза познавателните книжки, учебниците и учебните помагала: предизвикателства и някои решения”, лектор доц. д-р  Милена Кирова, с участието на доц. д-р Елена Бояджиева;

„Държавен образователен стандарт: Оценяване на резултатите от обучението на учениците: предизвикателства и някои решения”, подготвен от проф. д-р Наташа Цанова;

„Държавен образователен стандарт: За статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти: предизвикателства и някои решения”, лектор  Петър Зарев, с участието на Анелия Андреева;

„Държавен образователен стандарт: Усвояване на българския книжовен език: предизвикателства и някои решения”, лектор проф. д-р Татяна Ангелова;

„Държавен образователен стандарт: Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование: акценти и предизвикателства“, лектор доц.  д-р Надежда Райчева – Карастанева, с участието на гл. ас. д-р Иса Хаджиали, гл.ас. д-р Анели Кременска.

Автори на презентациите са преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски”,  и водещи учени в тази област по профила на своята научна и емпирична експертиза.

Главният въпрос е какво чуха от МОН и какви последствия има от опита  НАУКАТА ДА Е ГАРАНТ ЗА ИЗБОР НА ВЕРЕН ПЪТ ?

Сигнал за нередност по операция „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“

На 15.06.2016 г. от името  на  Сдружение Асоциация за образователно лидерство  Председателят на УС Анелия Андреева подаде Сигнал за нередност при одобрените проекти по първата покана за проектни предложения – операция „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“. Сигналът е до Председателя на Комисията по образованието и науката в 43 НС  г-жа Милена Дамянова, до Вицепремиера и Министър на образованието и науката г-жа Меглена Кунева, до  Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“(АФКОС), МВР.

Публикуваме текста на Сигнала

По процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ , съгласно публикация в сайта на ЦМЕДТ „Амалипе“ от 03.06.2016  г. организацията  има одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 7 (седем) проектни предложения, едно като кандидат и 6 в партньорство,  на обща стойност 2 563 916 лв.

 1. BG05M2OP001-3.002-0009 „Аз участвам, аз съм тук!“ Основно училище „Св. Климент Охридски“ 100 789,98 лв. ,
 2. BG05M2OP001-3.002-0024 „Образованието –основна част от интеграцията“ СДРУЖЕНИЕ „РАЗНООБРАЗНИ И РАВНИ“ 845 653,93 лв.
 3. BG05M2OP001-3.002-0034 „ПРИКАЗНО БОГАТСТВО“ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ 189 193,90 лв.
 4. BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“ ОБЩИНА СМЯДОВО 272 953,80 лв.
 5. BG05M2OP001-3.002-0042 „Училището на моите мечти“ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ 236 760,13 лв.
 6. BG05M2OP001-3.002-0050 „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“ Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“607 624,00 лв.
 7. BG05M2OP001-3.002-0051 „Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище“Община Лясковец 310 944,00 лв.

Такъв непомерно голям брой одобрени проекти с участието на една и съща организация предизвикват съмнения за обективността на процеса на оценяване.

Възниква и въпрос за възможен конфликт на интереси, изразяващ се в подкрепа или влияние върху комисията за оценка на проектните предложения от страна на Деян Колев, член на  Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., като Председател на Център „Амалипе” и свързано лице – намиращ се във фактическо съжителство с Теодора Крумова, ръководител на спечелилия проект BG05M2OP001-3.002-0050.

Съмнително е и качеството на изпълнение от страна на ЦМЕДТ „Амалипе“,  на 7 (седем) проекта, с еднакъв  срок на изпълнение, в случай, че по всички одобрени проекти бъдат подписани договори за изпълнение. Съгласно публикация в сайта на организацията “ в момента Център „Амалипе” работи по над 12 проекта в областта на образованието, здравеопазването, предоставяне на социални услуги и подкрепа, финансирани от Европейската комисия, Институт „Отворено общество, Ромския образователен фонд, Министерство на здравеопазването и други.“

Поради вероятността в случай на установяване на нередност или опит за измама да бъдат нанесени финансови щети на МОН, като Управляващ орган на ОП НОИР,  моля, посочените по-горе обстоятелства да бъдат проверени преди сключване на договори с избраните изпълнители на проекти.