СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ

Образователните системи в  21 век се намират в етап на промяна, предизвикана от ясно наблюдаващото се противоречие между изпреварващото развитие на обществените системи и изоставащите образователни такива. Това поражда бурно развитие на педагогическата наука, което се опира на съвременните науки за човека. Образователните лидери се обръщат към нови подходи, базирани на идеите за свободно развитие на личността и нейната педагогическа поддръжка. Кратките резюмета  на актуалните тенденции очертават някои практически идеи за приложението им в училище.

1. Хуманинистичен модел – развитие на  творческите и интелектуалните възможности Хуманната педагогика (хуманистичното направление в педагогиката) е методологична основа върху която се изгражда образователният процес в неговата цялост: възпитание и обучение.

Монтесори училища – Приемането, че всеки ученик знае и може различни неща, знае кои са му силните страни и подкрепян от учител, упорито ги развива – воден от вътрешната си потребност и любов към ученето Практически идеи: използване на общи помещения, в които се смесват ученици от различни възрастови групи, така че да могат да гледат, да преподават и да се учат един от друг. Когато предаваш умението си на друг, ти самият го разбираш по-добре и по-задълбочено.Така, чрез подобен тип динамика и по-големите деца учат от по-малките.

Теория на Х. Гарднър за Множествена интелигентностИнтелигентността е потенциал на индивида в дадена област,който трябва да бъде разкрит и развит, всички хора имат различни видове „интелекти”.  Практически идеи: Всички ученици притежават всички видове интелигентности. Преподавайки уроците по начин, който включва целия спектър или поне голяма част от него, учителите могат с един урок да достигнат до повече ученици.  Можем да  използваме нагледни средства, графични помагала, които да се попълват едновременно с четенето на текстовете; като създадем места за практикуване на различните дейности в класната стая, за експериментиране и изпробване. Други вариант са: възлагането на работа по групи и/ или индивидуални проекти, смяна на дейностите, което ще даде възможност за една по-богата учебна среда и ще обхване всички учащи.

2. Духовно възпитание – изграждане на духовни, нравствени и морални ценности. Изходни постулати:  Ученикът е ценност; Ученикът е Божие творение; Ученикът е изпълнен с огромна енергия; Ученикът има мисия.

Слънчева педагогика: Практически идеи: Засаждане на определени растения, възпитаване в отговорност към околната среда, грижа, самостоятелност, отговорност и трудолюбие. Част от учебните часове могат да се провеждат на двора и така децата нагледно да изучават биология, география или математика;

Озарена педагогика – Целта ѝ е да е един мост между сегашната стандартизирана образователна система и педагогики, специализирани за родители с духовни търсения. Практически идеи: Осъзната работа за здрави физически, психически (ментално) и емоционално деца

3. Антропоцентрично направление- възпитание на естествените способности, без потискане на волята. Към детето се подхожда като към цялостно същество, на което е нужно да се даде възможност за развитие на всички негови дадености: на тялото, душата и духът

Валдорфска педагогика – Изхожда изцяло от познанието за същността на човека и етапите, през които детето преминава в процеса на своето развитие. Целият учебен процес се структурира и оформя около специфичните начини на развитие на децата като им помага да намерят смисъл в живота. Практически идеи: Би могло да се приложи частта, в която се стимулира взаимопомощта, като по-надарените ученици помагат на по-бавно обучаващите се. Учителите се стараят да направят часа по-интересен и завладяващ и да развият способностите на учениците сами да достигнат до същността на материята, а не да им предлагат готови формули за разрешаване на всеки проблем.  Взаимното разрешаване на проблеми от различно естество от хора с различни интелектуални и емоционални заложби е една добра подготовка за бъдещия професионален живот. Концепцията за  физическа виталност, добра форма и постоянство;

Педагогика Реджио Емилия – наблюдението, слушането и творческият акт са същинските източници на познание. Практически идеи: Активно учене – децата изучават чрез наблюдение и експерименти природните явления, продуктите на човешката дейност, обществените отношения, световната култура (литература, изкуство). Децата се учат да задават въпроси, да проследяват процеси, да издигат и доказват хипотези.

Демократичното образование: (Сър Кен Робинсън)- истинското учене (в противовес на запаметяването на факти, които се забравят бързо) може да се получи само в условия, свободни от страх и стрес, и при които изучаваната информация има отношение и е интересна за индивида. Практически идеи Учене  извън класната стая, игра, свободни разговори, наблюдения, независими изследвания, Интернет проучвания, правене на проекти, посещение на музеи, пътуване и дискусии с ученици и учители. Изготвяне на „договори“ за обучение-Планове за личностно развитие

4. Технократично направление – изграждане на умения да се спазват правилата

Изследователски подход в образованието – Подходът „SINUS“ : Обучението е активен, конструктивен, кумулативен и целенасочен процес. Като такъв трябва да бъде възприеман и от учениците. Практически идеи: Акцент върху пет различни аспекта на обучението: 1. Стил на преподаване 2. Работа по задачи/цели 3. Техническо съдържание  4. Начини за проверка на постигнатото 5. Ролята на учителя по математика.

Създаване на „инкубатори за таланти“ – талантът се определя много по-малко от гените, а по-скоро от действията – най-вече от комбинацията на интензивна практика и мотивация, която предизвиква развитие на мозъка. В основата е науката неврология и виждането, че „малките стъпки, повтарящи се във времето, ни преобразяват. Инкубаторите работят на база изграждане на таланта ден след ден. Практически идеи: „Създаване на модел за подражание“, който увеличава подсъзнателната мотивация „Учене чрез наблюдение“ – усвояване на определени движения, умения, както и създаване на интензивна връзка чрез слушане и гледане, „Планирай днес и утре“. Във всяко шкафче ученикът ще има кутия от обувки, чийто дизайн то ще си направи и ще слага в нея цветни листчета, отговаряйки на въпросите – резултати от днес, идеи за утре и цели за следващата седмица. „Мислене в образи“ – човешкият мозък запомня по-успешно в образи, отколкото чрез абстрактни понятия и/или не интерактивно представяне на съдържание – презентационни и интерактивни методи на преподаване. „Свийте пространството“ – малките пространства могат да задълбочат упражненията, като увеличат броят и интензивността на повторенията и подчертаят целта. „Затворете очи“ с цел подобряване на усещанията и баланса.„Положително рамкиране“ – съсредоточаване вниманието върху целта (това, което иска да направи), а не върху възможната грешка (това, което иска да избегне). Възпитаване в издръжливост – комбинация от страст, упоритост и самодисциплина, която подтиква човека да се движи напред, независимо от пречките.

Предприемачеството – Обучение на децата за бъдещето и развиване на техния капацитет за иновации – не само да правят настоящите неща по по-добър начин, но и да измислят нови. Креативно мислене, иновации, въображение. Практически идеи:Обучение за управление на времето, работа в екип, комуникативност, работа под стрес, гражданско образование, наблягайки на практиката. Обръщане внимание върху технологиите и техният трансформиращ ефект върху работата и демографията. Използване на методи, които предизвикват любопитството на детето/ученика. Създаване на чувство на идентичност както в преподавателите, така и в учениците. Развиване на усещане за мисия в преподавателите – а именно, че те моделират бъдещето. Образователни методи: Интерактивност, Учене чрез правене, Менторство и въвличане на практици с различни професии в образователния процес

5. Функционално-ролево направление – доминиране обществените интереси над личните

Общностните училища –  Всяко училище е общност от индивиди и групи, но в същото време, училището е част от едни по-големи общности, които формират децата и средата, в която те растат. Училището трябва да бъде отворено към всички общности и да създава условия за тяхното включване в училищния живот по начини, които са удобни, изпълними и уважителни към различията. Практически идеи: заедно всички – ръководство, учители, ученици, родители да имат участие в сътворяването на това как изглежда и как се възприема училището – като организация, взаимоотношения, процеси, резултати, пространства.  Фокус е върху създаването на училищна култура за учене. Споделено използване на пространството – на родителите се предлагат различни услуги, предоставяни в училището в свободно от учебни часове време.

6. Синергични образователни програми

Финландски модел – за успешното когнитивно развитие е необходимо да се осигури емоционален комфорт у децата. Практически идеи: Прилагане опита на Финландия в частта за замяна на основни дисциплини с теми – т.е въвеждане на интердисциплинарен подход, така, че да се намира по-лесно причинно-следствената връзка в определени явления, събития, процеси. Иницииране на мултидисциплинарни модули на обучението по езици, география, науки и икономика.

Теория на Марк Пренски- Образованието трябва да постигне Ефективно: мислене, действие, взаимоотношения, реализация. Практически идеи: -развиваме абстрактно и символично мислене, развиваме логика, причинно-следствени връзки, умения за комуникация, разбиране на човешкото поведение, критично мислене, вземане на решения.

Система JUMP Math – създава у децата вътрешна мотивация за учене и искрен интерес към учебния материал.  Придобиват нагласи и умения за аналитично, критично, конструктивно и творческо мислене за решаване на проблеми. Практически идеи: Приложение за работа на по-трудно успяващи деца в допълнителни занимания – часове СИП. Подходяща за изграждане нагласи и умения за работа в екип, взаимно уважение и взаимопомощ, групова интелигентност

Сугестопедия – съчетание от педагогика и психология. В основата на метода стои схващането, че човешкият мозък разполага с неизползвани резерви за усвояване на информация.  Тяхното разкриване спомага за многократно по-бързото и ефективно учене. Практически идеи: умствена релаксация и ненапрегната концентрация   с помощта на изкуството при изучаването на чужди езици и в началната училищна педагогика.

Рефлексивен подход в обучението – теорията за рефлексията съчетава психологията, социалната антропология и  педагогиката, като  разкрива най-ценното за човешкото мислене и самопознание, за човека като активен субект на познанието на света и на самия себе си, на активното взаимодействие с други хора и с околния свят в процеса на неговото целенасочено преобразуване и на собственото си целенасочено самоусъвършенстване. Практически идеи: максимално съобразяване с познавателните възможности и с интересите на учениците и стремеж към развиване на тези възможности и интереси чрез обучението; съотнасяне и свързване на усвояваните знания с модела и логиката на познавателните действия; ясна практическа насоченост и осмисленост на знанията и обучението като цяло;  създаване от всеки учител на собствен професионален стил, в който са съчетани хармонично най-силните му индивидуални (личностни) черти с основните функции и задачи на професията.

Традиционен модел – ориентиран към усвояване на знанието, модел за систематично академично образование като начин за предаване на младото поколение на универсалните елементи на човешката цивилизация: знания, умения, навици, идеали и ценности. Практически идеи: обучителната програма осигурява функционална грамотност и социализация на личността.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

От кратката справка за  актуалните направления в съвременните образователни системи е видно следното:

 1. Нито една образователна парадигма (образователен модел) самостоятелно не е в състояние да отговори на нуждите на съвременните деца и ученици

2. Изискванията на обществото (икономиката)  и родителите (идеята за успешната реализация) не отразяват (поради непознаване) нуждите на децата от пълноценно и здравословно развиване и изграждане на личността  в периода на израстване