«Най- сложното в работата с децата – това е работата с техните родители» – стар училищен афоризъм

При наличието на почти перманентна криза в областта на държавното (и общинско) финансиране на образователните заведения, предоставянето на правото на избор на учебни програми на учителите, появата на много деца на социално слаби родители, често не посещаващи училище, проникването сред учениците на крайно негативни социални явления като наркоманията, възможностите на настоятелствата за оптимизиране на учебно-възпитателната работа в училище тепърва следва да бъдат преоткривани и у нас. За тази цел е необходимо и създаването на действащи системи за стратегическо и оперативно управление на извършваните от тях дейности.

Създадените материали по проект “Активно родителство: модел за насърчаване на включването на училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство”,  финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg , Договор № 327/27.05.2015 г.  ще бъдат в помощ на Училищните настоятелства.

Училищни настоятелства -2016

Модел за мотивиране и задържане в училище на ученици 5 – 8 клас

В рамките на проектната дейност на Асоциация Образователно лидерство за 2014-2015 година членовете на АОЛ  Петър Зарев и Анелия Андреева подкрепиха и участваха като експерти  в успешно приключилия проект „Музиката може“ на 2-ро ОУ Даскал Димитри – гр. Кюстендил,  финансиран по КП  33.13-2014 на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства към Министерство на образованието и науката.

вдъхновение

Проектът създаде и апробира Модел за мотивиране на ученици за задържане в училище чрез кариерно ориентиране в областта на музикалните изкуства, в рамките на който направи проучване и анализ на нагласите на децата  и учениците на възраст 10-14 години, изготви  анализ за спецификите на ромския етнос и особеностите на мотивацията на децата за учене и проведе родителска среща за информиране и мотивиране на родителите на деца в риск от отпадане. (Виж  докладите в рубриката Статии и доклади)

Като се съобразиха с направените проучвания младите музиканти Христо Рачев и Явор Топчиев от SOUND NINJA MUSIC ACADEMY http://artsforumbg.com създадоха специален Курс за дигитална музика, в рамките на който децата придобиха знания и практически умения в  модулите:

Музикален Софтуер

  • Ползване на компютърни англоезични програми за създаване и представяне на съвременни музикални произведения в стиловете поп, денс, хип хоп, електронна музика
  • Композиция, аранжимент, подредба

Звукозапис и звукообработка

  • Звукозапис от разнообразни източници – хора, предмети, природни звуци
  • Обработка на звука

DJ-инг и представяне на собствена музика

  • Сценично поведение
  • Работа със специализирана техника

Кариерно ориентиране

  • Запознаване с професиите, свързани с музика
  • Мотивиране за кариерно развитие в областта  на музикалните изкуства

Участниците в курса – 22 ученици от 5 до 8 клас бяха подбрани след проведено прослушване на 120 ученика и преминаха през  18 седмично обучение. (снимки)

В края на проекта „Музиката може“ учениците представиха пред родителите, учителите и гости от град Кюстендил завършените си музикални композиции, като споделиха опита си по време на обучението.  По време на събитието пред 240 гости участниците в проекта популяризираха методологията за задържане на децата в училище чрез извън класни дейности в съвременни форми на музикалното творчество. Получените основни музикални познания от децата от ромския етнос и публикуването на техни произведения в музикалните мрежи мотивира родителите от общността да се идентифицират с успяващите хора, развива стремеж да подкрепят децата си да ходят на училище и да развиват склоността им към музиката. Училищната общност на гр. Кюстендил получи добра практика за работа с ромските деца чрез акцентиране на техните традиции, бит и природни наклонности.

 

торта за любимите учители