ЕКИП на сдружението с нестопанска цел в обществена полза „Асоциация Образователно лидерство“
Председател на УС АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА

Дипломиран магистър филолог, редовен докторант на СУ „Св. Кл. Охридски“, ИФ, катедра Етнология, сертифициран обучител с множество специализации по управление, в системата на образованието работи повече от 30 години, като за този период преминава последователно от учител по руски език и преподавател към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Нов български университет, през помощник директор и директор на 35 СОУ „Добри Войников“ в гр. София. През 2006 г. оглавява като пръв негов директор Националния институт за обучение на директори – НИОД, прераснал в Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието – НИОКСО, който ръководи до м. ноември 2013 г.
Разработва, управлява и успешно реализира над 30 национални и международни проекти в областта на квалификацията, с резултат преминали обучения над 23 000 педагогически кадри. Множество публикации в областта на управление на образованието. Владее руски, немски и английски език.

Заместник-председател на УС АСЕН АЛЕКСАНДРОВ

Дипломиран магистър по Математика в ПУ „Паисий Хилендарски”, специализирал информатика към СУ „СВ. Кл. Охридски“, с кариерно развитие в системата на образованието през учител по математика и информатика, ръководител на един от първите кабинети по ИКТ, експерт по математика и информатика на МОН и РИО на МОН, директор на 15 СОУ, София, до съветник на Министъра на образованието, науката и младежта 2010-2013г, и директор на 51 СОУ „Елисавета Багряна”, София от 2004 г. и заместник-председател на СДСОРБ. Разработва, ръководи и успешно реализира над 25 национални и международни проекти. Владее английски, руски и словашки език. През 2010 г. е отличен с Наградата „Неофит Рилски“ на МОМН.

Заместник-председател на УС ПЕТЪР ЗАРЕВ

Дипломиран магистър по Педагогика, СУ „Св. Кл. Охридски“, ВНВАУ „Г. Димитров“, гр. Шумен, магистър Управление към ВА „Г. С. Раковски”, гр. София, Вътрешен и международен мениджмънт и маркетинг, Вътрешен одитор ISO 9000-2008 към УНСС, Управление на образованието към Британския съвет и Управление на обществени поръчки към Националния Институт по Обществени Поръчки, редовен докторант ИФ, СУ „Св. Кл. Охридски“ , професионална кариера в системата на МНО, Информационна агенция Роли ООД, Интернет Медия БИГ БГ, медиен експерт към Българска медийна коалиция, експерт – консултант към Проект Телецентрове на ПРООН, Проект и-Центрове към ДАИТС, консултант НИОД и Началник отдел НИОКСО. Участва в разработването, управлението и реализирането на над 35 български и международни проекти в областта на квалификацията и местното самоуправление. От 2010 до 2013г. е член на Експертния съвет на Фонд „Социално подпомагане” към Министерство на Труда и Социалната Политика, оценител на проекти. Владее руски, английски и сръбски език.

Leave a Comment.