Модел за кариерно консултиране и мотивиране – трета част

Проект „Музиката може“, ОУ „Даскал Димитри“, ОУ „Иван Вазов“, гр. Кюстендил, ученици от 5, 6, 7 и 8 клас 

автор: Анелия Андреева, докторант Социална антропология, катедра Етнология, ИФ, СУ СВ. Климент Охридски

Събиране на данни  

С цел  изясняване отношението към музиката, увлечението по определени жанрове и форми и нагласата за кариера в музикалния бизнес чрез анкета беше проучено мнението  на 200 ученика -160 от училище Даскал Димитри и 40 ученика от училище Иван Вазов на възраст 10-14 г. (Приложение 2).

Анкетата показа следните резултати:

На въпроса за любим предмет отговорите се разпределят почти поравно, като със 110 т.на първо място е спорт, 101 отговора за български език и литература, 96 отговора за математика, 83 за история и география, 78 отговора за музика и 93 за други, сред които са посочени най-много изобразително изкуство, чужд език – испански, бит  и технологии, ИКТ.

На въпроса за предпочитан стил музика отговорите са следните:

110 за рап и R’nB, 52  за поп,51 за рок, 35 фолклорна, 32 електронна и денс музика и 29  са отговорили друга, като основно е посочена попфолк и балканска музика (фигура 3). Отговорите на този въпрос са подкрепени и с отговорите на  отворения въпрос за любим изпълнител, група, където преобладават – над 70% от отговорите- български рап и R’nB изпълнители, следвани от български поп изпълнители, български попфолк изпълнители, американски рап и R’nB, силно застъпени изпълнители на латино музика и други популярни млади изпълнители. Посочилите като любим стил рок музика посочват и рок групи и изпълнители, предимно от родителското поколение.

Кросс анализа на отговорите от анкетата отбелязва ясно проследима връзка между средата на учениците, изучавания чужд език, източниците за  слушане на музика и формираните музикални предпочитания. Учениците от 5клас на ОУ Иван Вазов, предимно от ромски етнос, не посочват за любим предмет чуждия език, някои дори са отбелязали, че не изучават чужд език, макар това да е задължително съгласно учебния план, съответно отбелязват източник на слушане радио, телевизия и много по-малко интернет. Музикалната среда, която формира техните музикални предпочитания очевидно е семейната среда, в която преобладават български рап и R’nB  млади изпълнители, попфолк и балканска музика. Учениците от 5 клас  на ОУ Д. Димитри посочват като източници предимно телевизия и интернет, което обяснява силното присъствие на български изпълнители и популярни MTV звезди в техните предпочитания. Интересна корелация се наблюдава между изучаването на испански език и музикалните предпочитания, в които са отбелязани изпълнители на латино музика. При по-големите ученици има по-голямо разнообразие в предпочитаните стилове и изпълнители, като се появяват и електронна, рок и фолклорна музика,  вероятно свързана с допълнителните специализирани занимания по музика в училището.

От екипа на проекта бе направено изследване на възможностите за кариерно развитие в съвременния музикален бизнес. Синтезираният резултат от проучването показа следните възможности:

 1. Изпълнител – солово или в групов формат
  – певец
  – инструменталист
  – DJ
  – session музикант (в студийна среда, на място или дистанционно)
  2. Композитор
  – сонграйтър (композитор на песни в различни популярни жанрове)
  – композитор на филмова музика
  – композитор на музика за игри
  3. Аудио дизайнер
  – ефекти за игри и кино
  – звукова среда за уебсайтове
  – аудиобрандинг

– производство на музикални заготовки – семпъл банки и пресети за различни устройства
4. Учител
– в държавна институция
– в частно училище
– на свободна практика
– през онлайн платформа
5. Професии в студийна среда
– миксинг инженер
– мастеринг инженер
– рекординг инженер
– асистент, техническа поддръжка
6. Медии
– тонрежисьор в радио и телевизия

– запис и обработка на дублажи
– музикален редактор

7. Продуцент (композитор, използващ софтуер за създаване на музика)
– продуцент с договор към определен лейбъл или пъблишинг
– продуцент на свободна практика
– асистент продуцент (ghost producer)

8. Девелопер (комбинация от музика и програмиране)
– девелопер на софтуерни музикални платформи
– девелопер на софтуерни инструменти
– девелопер на софтуер за хардуерни продукти
– девелопер на музикални апликации за различни устройства

9. Озвучаване
– озвучител в клуб, зала, театър и т.н.
– озвучител на концерти и други събития в различни условия

9. Freelancer – всяка една или комбинация от гореизброените кариерни възможности
Съпоставката между резултатите от проучването за възможна професионална реализация и отговорите на анкетата показаха, че само 32 от отговорилите ученици виждат в музикалната сфера своя бъдеща професия, като повече от отговорилите положително са от ОУ Иван Вазов, 147 са отговорили че биха се занимавали с музика за удоволствие и 21 не биха се занимавали с музика.  След насочващия въпрос в анкетата при определяне полето на възможна професионална реализация с музикални дейности 71 ученика смятат, че биха се реализирали като изпълнители, а 27 – като учители по музика. Общо 90 ученика виждат възможно бъдеще в професии в медийна среда, студио или създаване на музика. Има и немалко ученици, 23, особено в 7 клас, които не са решили или се колебаят в избора.

Резултатите еднозначно показват, че при подходящо кариерно информиране и консултиране учениците биха могли да бъдат насочени към професионално развитие  в музикалната област и мотивирани да продължат обучението си за по-добра реализация на пазара на труда в област, в която имат предразположение и дадености, но нямат достатъчна подготовка. Ролята на училището в тази насока би  могла да бъде от решаващо значение.

Изследване на достъпните методи на решение

Добра техника за изследване на методи на решение е да работим в системата и да научим как тя наистина действа. За целта Моделът предлага следните стъпки:

 1. Работа с родителите: Провеждане на родителска среща за запознаване с възможностите за професионално развитие и кариера, които предоставя съвременния музикален бизнес. Изясняване на необходимостта и ползата от завършване на по-висока образователна степен за по-добри възможности на пазара на труда. Показване на мотивиращи примери на успели музиканти от маргинализирани групи.

2.Мотивиране чрез информиране: Кариерното ориентиране и консултиране подготвя младите хора за информиран избор, за практическата полза от придобитите компетентности. То представя и връзката между по-високото образование и възможността за по-добра реализация. В тази насока е необходимо училището да доразвие своята програма за превенция на отпадането чрез изграждане и прилагане на система за кариерно ориентиране и консултиране в различните възрастови групи за мотивиране за продължаване на образованието и придобиване на квалификация; популяризиране на ползата от придобиване на професионална квалификация като възможност за реализация при риск от преждевременно напускане на училище.

 1. 3. Кариерно насочване чрез практически извънкласни занимания и обучение в модерни музикални форми. Посредством практическия курс „Дигитална музика. Основи на музикалното продуциране за начинаещи“ с обща продължителност 48 часа, развити в 16 модула, всеки по 3 часа се цели насочването на учениците към кариерно развитие в областта на музикалните изкуства и запознаване с разнообразни начини за създаване на артистична идентичност и собствена аудитория. Музикалният курс се състои от няколко модула и засяга следните теми:  Въведение в музикалния софтуер; Създаване и трансформиране на прости музикални аранжименти: бийт, мелодия, лууп, цялостна track конструкция. Разглеждане и анализиране на примери от творчеството на известни артисти; Основна теория на музиката в констекста на съвременните стилове и жанрове. Материалът ще е съобразен с възрастта и възможностите на учениците и ще представи утвърдени през последните години формули и практики; Звукозапис и манипулация на дигитално аудио в различен контекст. Семплиране – същност, приложения в съвременната музика и практически занимания;  Основи на DJ-инга, развитие на техниките и изразните средства, практически занимания на различен тип устройства;
 2. 4. Презентиране творчеството на децата, създадено по време на курса и представено от най-талантливите DJ-и измежду тях. Чрез представяне пред широката общественост резултатите от проекта се постига преодоляване на негативните нагласи към ромския етноси се мотивират участниците в курса и другите учениците за продължаване на образованието в по-горна степен с музикална насоченост. Получените основни музикални познания от децата от ромския етнос и публикуването на техни произведения ще мотивира родителите от общността да се идентифицират с успяващите хора, ще развие стремеж да подкрепят децата си да ходят на училище и да развиват склоността им към музиката.

Оценка на качеството на решението.

Качеството на решението на проблема, постигнато чрез предложения Модел може да бъде оценено чрез проследяване на устойчивостта на резултатите и ефекта от проведените дейности:

 1. Повишен интерес към музикалното образование като възможен кариерен избор и увеличен прием за учебната 2015/2016г. в училище с музикален профил Даскал Димитри
 2. Развитие на занимания по интереси в училище Даскал Димитри : Заниманията по интереси имат доказан ефект като средство за повишаване удовлетвореността на децата и учениците от живота в училището и ограничаване на преждевременното напускане на училище. Те осмислят свободното време на учениците чрез изява в предпочитана дейност, приобщават и мотивират, включително деца и ученици с идентифицирани потребности от специфична подкрепа, деца и ученици в риск от отпадане и/или с прояви на агресия и/или насилие. Тези занимания повишават мотивацията за участие в образователния процес и допринасят за развиване на знания, умения и компетентности. Училищната общност ще получи добра практика за работа с ромските деца и обръщане на внимание на техния бит и природни дадености.

3.Създаване на  условия чрез прилагане на Модела да се развият следващи музикални курсове във всички училища на територията на областта, в които учат  ученици от ромски произход.

Източници:

Борисова, В. Социо-културен контекст на отношенията мужду учениците. Годишник на СУ, Факултет по педагогика, Том 93, 2003

2.Иванов, Иван. Диференциална педагогика. Шумен, Юни Експрес, 2002

3.Колева, Ирина НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ И ПОЛИТИКИ В ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (РЕФЛЕКСИВНИ АСПЕКТИ)  Стратегии на образователната и научната политика,  година XXI,  книжка 1, 2013 Strategies for Policy in Science and Education, Volume 21, Number 1, 2013

4.Тоцева Янка сб. Професионално-педагогическа и интеркултурна комуникативна компетентност: Технологични аспекти на интеркултурното образование, Благоевград, 2009

Международна конференция, посветена на проблемите, свързани с ромското образование, Дойче веле, Бон

6.DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015. Граждански доклад за изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите и Плана за изпълнение на  десетилетие на ромското включване в БЪЛГАРИЯ през 2012 г. (изг. Коалиция: Институт Отворено Общество – София n Социална фондация „Инди-Рома97“ n Фондация „Здравето на ромите“ „Ромска академия за култура и образование“  Фондация „Ромска солидарност“  Асоциация „Интегро“ Сдружение „Нов път“  Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“  Сдружение „Свят без граници“)